Phương thức completeOnTimeout() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9.

Phương thức này dùng để: nếu sau khoảng thời gian timeout mà tác vụ của chúng ta vẫn chưa xử lý xong, thay vì throw ra exception TimeoutException như phương thức orTimeout(), code của chúng… Read More

Phương thức delayedExecutor() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9. Ở đây, chúng ta có 2 phương thức overload delayedExecutor(), phương thức đầu tiên có cú pháp như sau:

Phương thức này sẽ trả về một đối tượng Executor từ Executor mặc định mà đối… Read More

Phương thức orTimeout() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9.

Phương thức này dùng để chỉ định, nếu tác vụ của chúng ta không hoàn thành trong khoảng thời gian nào đó thì chương trình sẽ dừng và bị exception TimeoutException. Ví dụ sau mình… Read More