Phương thức ifPresentOrElse() của đối tượng Optional trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9.

Phương thức này cũng giống như phương thức ifPresent() mà mình đã giới thiệu ở bài viết này, khác biệt ở đây là nó còn có thêm một tham số Runnable nữa, để trong trường hợp đối tượng Optional bị rỗng thì thực thi một tác vụ khác với đối tượng của interface Runnable.

Ví dụ:

Kết quả:

Phương thức ifPresentOrElse() của đối tượng Optional trong Java

Add Comment