Phương thức stream() của đối tượng Optional trong Java

Phương thức này được hỗ trợ từ Java 9.

Phương thức này dùng để tạo mới một đối tượng Stream từ đối tượng Optional trong Java.

Nếu đối tượng Optional chứa một giá trị nào đó thì phương thức này sẽ trả về đối tượng Stream chứa giá trị đó còn ngược lại nó sẽ trả về một empty Stream nha các bạn!

Ví dụ:

Kết quả:

Phương thức stream() của đối tượng Optional trong Java

Trong trường hợp chúng ta có một List các đối tượng Optional, một trong số chúng là empty thì phương thức stream() của đối tượng Optional có thể giúp chúng ta loại bỏ những đối tượng Optional empty này.

Ví dụ:

Các bạn có thể tham khảo về phương thức flatMap() của đối tượng Stream ở đây.

Kết quả:

Phương thức stream() của đối tượng Optional trong Java

 

Add Comment