Type Inference trong Java

Type Inference trong Java là một khả năng của Java Compiler dựa trên cách khai báo, cách gọi để xác định được kiểu dữ liệu của các tham số mà không cần phải khai báo một cách tường minh, giảm thiểu code dư thừa. Để… Read More