Tạo mới topic trong Google Pub/Sub

Để tạo mới topic trong Google Pub/Sub, các bạn hãy đi đến địa chỉ https://console.cloud.google.com/cloudpubsub/, sau đó thì nhấn vào nút Create Topic để tạo mới topic các bạn nhé!

Cửa sổ sau sẽ được hiển thị:

Topic ID là tên topic mà các bạn muốn tạo. Ở đây, chúng ta còn có 4 cấu hình khác dành cho một topic mà các bạn có thể lựa chọn trước khi tạo topic này.

Add a default subscription: nói nôm na thì subscription thì nó giúp cho subscriber có thể nhận được message publish vào topic. Chỉ có topic đã được định nghĩa một subscription gắn liền với nó thì mới available cho subscriber có thể subscribe. Các bạn có thể đi tới https://console.cloud.google.com/cloudpubsub/subscription và tạo mới một Subscription. Cấu hình default subscription sẽ giúp chúng ta tự động tạo mới một subscription cho topic mới, giá trị default sẽ là tên topic cộng với “-sub”. Trong ví dụ này, mình sẽ chọn cấu hình này!

Use a schema: dùng để định nghĩa định dạng message được publish vào topic. Chúng ta có thể định nghĩa một Schema tại https://console.cloud.google.com/cloudpubsub/schema, sau đó thì chọn cấu hình này để sử dụng schema cho topic mới. Để đơn giản, mình sẽ không sử dụng một schema nào cho topic mới của mình!

Set message retention duration: dùng để định nghĩa khoảng thời gian mà một message được publish vào topic mới này được lưu trữ. Cấu hình này như các bạn thấy sẽ tốn tiền nên nếu các bạn không có nhu cầu thì đừng nên sử dụng nó. Mình sẽ không sử dụng cấu hình này!

Use a customer-managed encryption key: cấu hình này dùng để định nghĩa việc sử dụng một cơ chế để mã hoá message trong topic mới này. Các bạn có thể đọc thêm ở đây để hiểu thêm về các cơ chế mã hoá mà Google Pub/Sub hỗ trợ. Để đơn giản, mình cũng không sử dụng cấu hình này!

Mình sẽ đặt tên topic là huongdanjava và nhấn nút Create topic.

Kết quả của mình như sau:

Add Comment