Cài đặt Google Cloud CLI

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Google Cloud CLI để làm việc với Google Cloud Platform các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy download Google Cloud CLI tại địa chỉ https://cloud.google.com/sdk/docs/install. Tùy theo hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng, hãy download tập tin cài đặt cho phù hợp nhé! Mình đang sử dụng macOS nên mình sẽ download tập tin cài đặt cho hệ điều hành này.

Sau khi download, các bạn hãy giải nén tập tin này ra:

Bây giờ thì các bạn hãy mở Terminal, đi đến thư mục giải nén này, và chạy câu lệnh sau để cài đặt Google Cloud CLI các bạn nhé:

Các bạn sẽ thấy Terminal hiển thị như sau:

Nhập “y” nếu các bạn muốn send thông tin report khi sử dụng Google Cloud CLI, nhập “N” nếu không muốn các bạn nhé!

Mình sẽ nhập “N”.

Google Cloud CLI sẽ cài đặt rất nhiều thư viện khác nhau liên quan đến Python, Docker container, Terraform…:

và nó cũng hỗ trợ bạn thêm biến môi trường để làm việc với Google Cloud CLI dễ dàng hơn nên hãy nhập “Y” các bạn nhé!

Này là cấu hình đến đường dẫn tập tin giúp Google Cloud CLI có thể thêm biến môi trường. Tuỳ theo máy của các bạn đang sử dụng tập tin nào, của mình thì đang sử dụng tập tin /Users/khanh/.bash_profile nên mình sẽ không nhập gì và Enter để sử dụng giá trị mặc định của option này.

Này là cài đặt Python. Các bạn hãy nhập “Y” nhé!

Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu:

Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt Google Cloud CLI rồi đó các bạn.
Để bắt đầu làm việc với Google Cloud sử dụng Google Cloud CLI, các bạn có thể chạy câu lệnh “gcloud init” ở bất cứ đâu trong máy của mình:

Add Comment