Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

Chúng ta thường sử dụng đối tượng StringBuilder để build những String mà nội dung của chúng được tổng hợp từ nhiều điều kiện khác nhau. Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại những kiến thức cần thiết để các bạn làm việc với đối tượng StringBuilder các bạn nhé!

Khởi tạo đối tượng StringBuilder

StringBuilder cung cấp cho chúng ta 4 constructors để khởi tạo một đối tượng StringBuilder. Đó là:

  • Một constructor không có tham số.

Ví dụ:

  • Một constructor với một tham số định nghĩa capacity ban đầu của đối tượng StringBuilder.

Ví dụ:

  • Một constructor với một tham số là một đối tượng hiện thực interface CharSequence.
  • Một constructor với một tham số là một đối tượng String.

Ví dụ:Khái niệm capacity và đối tượng StringBuilder

Trong các cách khởi tạo đối tượng StringBuilder trên, mình có đề cập đến khái niệm capacity. Vậy capacity là gì, mình xin nói rõ thêm về nó đề các bạn hiểu.

Capacity ở đây là khả năng có thể chứa một đối tượng String với độ dài nào đó của đối tượng StringBuilder chúng ta.

Mặc định, nếu các bạn khởi tạo đối tượng StringBuilder bằng constructor không có tham số, capacity của đối tượng này là 16. Với constructor khởi tạo với một capacity thì đối tượng được tạo sẽ có capacity ban đầu bằng capacity mà chúng ta truyền vào.

Hai trường hợp còn lại thì capacity sẽ bằng độ dài của đối tượng CharSequence hoặc String cộng với 16.

Mặc dù có capacity nhưng các bạn yên tâm, khi các bạn thêm String với chiều dài lớn hơn capacity, StringBuilder cũng sẽ tự động tăng capacity cho chúng ta nên sẽ không có vấn đề gì ở đây cả.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment