Các phương thức của đối tượng StringBuilder trong Java

Ngoài các phương thức charAt(), indexOf(), substring(), length() hoạt động như trong đối tượng String, StringBuilder còn có những phương thức chính khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây:

  • Phương thức append() dùng để thêm một giá trị nào đó vào cuối chuỗi hiện tại của đối tượng StringBuilder. Chúng ta có thể thêm nhiều loại dữ liệu khác nhau nhờ các phương thức overload của phương thức này.

Ví dụ:

Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

  • Phương thức insert() dùng để chèn dữ liệu tại một vị trí bất kỳ trong đối tượng StringBuilder.

Ví dụ:

Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

  • Phương thức delete() với hai tham số start và end dùng để xóa một chuỗi với index bắt đầu là start và kết thúc là end.

Ví dụ:

Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

Các bạn lưu ý là phương thức này sẽ không delete ký tự ở index end các bạn nhé!

  • Phương thức deleteCharAt() dùng để xóa một ký tự tại một vị trí bất kỳ trong chuỗi của đối tượng StringBuilder.

Ví dụ:

Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

  • Phương thức reverse() dùng để đảo ngược các ký tự trong chuỗi của đối tượng StringBuilder.

Ví dụ:

Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

  • Phương thức replace() dùng để thay thế một chuỗi bất kỳ vào một đoạn từ index start tới index end trong chuỗi của đối tượng StringBuilder.

Ví dụ:

Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

Như phương thức delete(), ký tự tại vị trí end sẽ không được tính vào ký tự cần replace nhé các bạn!

  • Phương thức subsequence() dùng để lấy một chuỗi ký tự từ index start tới index end trong chuỗi của đối tượng StringBuilder.

Lưu ý là việc sử dụng phương thức subsequence() sẽ không làm thay đổi đối tượng StringBuilder của chúng ta và chuỗi mới sẽ không có ký tự tại vị trí end nhé các bạn!

Ví dụ:

Tìm hiểu về đối tượng StringBuilder trong Java

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment