Cài đặt và sử dụng công cụ HTTP client HTTPie

HTTPie là một công cụ command line sử dụng như một HTTP client, giúp chúng ta có thể consume các Web Services với cú pháp đơn giản, thân thiện. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng nó các bạn nhé!

Đầu tiên, để cài đặt HTTPie, tuỳ theo hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng, các bạn có thể chạy 1 trong số những câu lệnh sau:

– macOS:

hoặc:

– Linux:

hoặc:

hoặc:

– Trên môi trường Window thì các bạn có thể sử dụng công cụ pip để install HTTPie.

Xem thêm về việc cài đặt HTTPie ở đây các bạn nhé!

Mình đang sử dụng macOS nên mình sẽ sử dụng công cụ HomeBrew để cài đặt nó.

Cài đặt và sử dụng công cụ HTTP client HTTPie

Để kiểm tra kết quả, các bạn hãy chạy command:

Của mình như sau:

Cài đặt và sử dụng công cụ HTTP client HTTPie

Đến đây thì các bạn có thể bắt đầu sử dụng HTTPie rồi.

Cú pháp của command http như sau:

Trong đó:

  • flags định nghĩa các option mà HTTP sẽ sử dụng để process cho việc request hoặc hiển thị response.
  • HTTP_method là HTTP Method mà chúng ta sẽ sử dụng để request tới Web Service. Mặc định nếu các bạn không truyền giá trị này thì HTTPie sẽ hiểu là GET method nếu chúng ta không truyền request data, POST method nếu có truyền request data.
  • URL là URL của Web Service. Đối với các Web Service chạy ở local, các bạn không cần truyền giá trị localhost vào cũng được. Ví dụ các bạn có một Web Service ở địa chỉ http://localhost:8080/hello thì chỉ cần chạy “http :8080/hello” là được.
  • request_data là data chúng ta sẽ sent tới Web Service.

Mình sẽ sử dụng ví dụ trong bài viết Hello World với Spark framework để consume bằng HTTPie xem sao các bạn nhé! Mình sẽ chạy câu lệnh http như sau:

Kết quả:

Cài đặt và sử dụng công cụ HTTP client HTTPie

Các bạn hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng HTTPie tại đây các bạn nhé!

Add Comment