Đăng nhập vào Pivotal Cloud Foundry

Sử dụng Cloud Foundry CLI có thể giúp chúng ta nói chuyện trực tiếp với các Cloud Foundry Provider như Pivotal Cloud Foundry. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Cloud Foundry CLI để đăng nhập vào Pivotal Foundry và xem các thông tin mà chúng ta muốn.

Đầu tiên, các bạn cần phải biết được API Endpoint được cung cấp bởi các Cloud Foundry Provider để chúng ta có thể sử dụng nó để đăng nhập.

Đối với Pivotal Cloud Foundry thì API Endpoint của nó là:

https://api.run.pivotal.io

Để sử dụng API Endpoint đăng nhập vào một Cloud Foundry Provider, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh sau:

Sau khi execute câu lệnh này, CLI sẽ hiển thị dòng lệnh để cho chúng ta nhập API Endpoint của Cloud Foundry Provider.
Đăng nhập vào Pivotal Cloud Foundry

Ở đây, mình đang dùng Pivotal Cloud Foundry nên mình sẽ sử dụng API Endpoint của nó.

Đăng nhập vào Pivotal Cloud Foundry

Chúng ta cần cung cấp email và password để xác thực với Cloud Foundry Provider.

Đăng nhập vào Pivotal Cloud Foundry

Sau khi xác thực thành công thì mọi thông tin về Organization hay Space của chúng ta trong Cloud Foundry Provider sẽ được hiển thị.

Cloud Foundry CLI sẽ lưu trữ một số thông tin về API Endpoint, về token mà Cloud Foundry Provider cung cấp khi chúng ta xác thực đăng nhập thành công. Sử dụng token này, Cloud Foundry CLI không cần phải xác thực lại email và password nhiều lần.

Thông thường, token sẽ expire sau 24 giờ. Lúc này chỉ có thông tin về API Endpoint được lưu giữ, chúng ta bắt buộc phải cung cấp lại email và password để đăng nhập.

 

4/5 - (1 bình chọn)

Add Comment