Toán tử gán trong Java

Trong Java, chúng ta có các toán tử gán như sau:

  • =
  • +=
  • -=
  • *=
  • /=

– Toán tử gán “=” là được sử dụng thường xuyên nhất, nó được sử dụng để khởi tạo biến và gán giá trị mới cho biến đó.

Ví dụ:

Toán tử gán trong Java

Các bạn không được sử dụng toán tử gán này để gán giá trị boolean cho một biến có kiểu dữ liệu là char, byte, short, int, long hay float, hay double và ngược lại. Nếu cố gắng làm điều đó thì sẽ bị lỗi compile ngay.

Toán tử gán trong Java

Bạn không thể gán một biến mà kiểu dữ liệu của nó có khoảng giá trị lớn hơn sang một biến có kiểu giá trị có khoảng giá trị nhỏ hơn.

Ví dụ, chúng ta không thể gán một biến có kiểu long sang biến có kiểu int như sau:

Toán tử gán trong Java

đó là bởi vì khoảng giá trị của kiểu long lớn hơn int rất nhiều.

– Các toán tử còn lại bao gồm “+=“, “-=“, “*=“, “/=” là dạng viết tắt của của phép tính cộng trừ nhân chia với toán tử gán.

  • “+=”: đầu tiên là cộng sau đó là gán.
  • “-=”: đầu tiên là trừ sau đó là gán.
  • “*=”: đầu tiên là nhân sau đó là gán.
  • “/=”: đầu tiền là chia sau đó là gán.

Ví dụ chúng ta có phép tính như sau:

có nghĩa là

Hay

có nghĩa là

Tương tự như vậy cho phép chia và phép nhân.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment