Filter một Map sử dụng Stream và Lambda Expression trong Java

Để filter một Map sử dụng Stream và Lambda Expression trong Java, chúng ta cũng sẽ sử dụng phương thức filter() của đối tượng Stream được lấy từ đối tượng Entry của đối tượng Map như filter một List. Cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này, các bạn nhé!

Ví dụ, mình có một đối tượng Map như sau:

Trước Java 8, để filter đối tượng Map này và lấy tuổi của sinh viên Khanh, chúng ta có thể viết code như sau:

Kết quả:

Filter một Map sử dụng Stream và Lambda Expression trong Java

Từ Java 8, chúng ta có thể viết lại đoạn code trên như sau sử dụng Stream và Lambda Expression:

Kết quả:

Filter một Map sử dụng Stream và Lambda Expression trong Java

Chúng ta cũng có thể filter một Map và trả về một Map như sau:

Kết quả:

Filter một Map sử dụng Stream và Lambda Expression trong Java

 

Add Comment