Tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI

Việc tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI là một việc không có gì dễ dàng hơn. Các bạn chỉ cần (sau khi đã cài đặt Angular CLI):

  • Đi đến thư mục mà các bạn muốn tạo Angular project
  • Mở Terminal trong macOS hay Linux hoặc command-line trong Window
  • Nhập câu lệnh sau:

với project_name là tên Angular project, là chúng ta sẽ tạo mới được một Angular project rồi.

Ví dụ mình chạy câu lệnh sau:

Nó sẽ hỏi bạn muốn thêm phần Angular Routing vào ứng dụng của các bạn luôn không?

Tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI

Tuỳ vào nhu cầu của mình mà các bạn nhập y hay N nhé! Ở đây, mình chỉ tạo một project đơn giản nên mình sẽ nhập N.

Tiếp theo, nó sẽ hỏi chúng ta về định dạng style sheet mà các bạn muốn sử dụng, bao gồm: CSS, SCSS, Sass, Less hay Stylus.

Tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI

Các bạn muốn sử dụng định dạng nào thì nhấn nút lên xuống để chọn nhé.

Mình sẽ chọn default CSS rồi nhấn Enter.

Kết quả:

Tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI

Lúc này, nếu các bạn kiểm tra thư mục của Angular project, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI

Để chạy project này, các bạn chỉ cần vào thư mục root của project và chạy câu lệnh sau:

Mặc định Angular CLI sẽ start ứng dụng của chúng ta ở port 4200. Nên nếu lúc này, các bạn truy cập vào địa chỉ http://localhost:4200/, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI

Nếu giờ các bạn thử modify tập tin app.component.ts trong thư mục src/app của Angular project từ:

thành:

thì browser sẽ tự động refresh thành:

Tạo mới Angular project sử dụng Angular CLI

Đến đây thì các bạn có thể bắt đầu xây dựng cho mình một ứng dụng Angular rồi.

Add Comment