Tạo mới project trong OpenShift sử dụng client tool oc hoặc web console

Mặc định, sau khi cài đặt OpenShift xong, một project tên là “My Project” sẽ được tạo. Đó là lý do tại sao khi các bạn login vào OpenShift sử dụng client tool oc hay web console, các bạn cũng sẽ thấy project “My Project” ở đây.

Tạo mới project trong OpenShift sử dụng client tool oc hoặc web console

Hay
Tạo mới project trong OpenShift sử dụng client tool oc hoặc web console

Để tạo mới project trong OpenShift, các bạn có thể sử dụng client tool hoặc web console đều được.

Với web console thì các bạn hãy nhấn nút Create Project rồi điền một số thông tin như sau:

Tạo mới project trong OpenShift sử dụng client tool oc hoặc web console

Sau đó thì nhấn nút Create để OpenShift tiến hành tạo mới project cho mình.

Với client tool thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh có cú pháp như sau:

Trong đó:

  • project_name là tên của project
  • description là mô tả về project của các bạn
  • display_name là tên sẽ được hiển thị.

Tương tự như khi sử dụng web console phải không các bạn?

Ví dụ của mình như sau:

Kết quả:

Tạo mới project trong OpenShift sử dụng client tool oc hoặc web console

Các bạn có thể nhấn vào liên kết Huong Dan Java Project để xem chi tiết về nó:

Tạo mới project trong OpenShift sử dụng client tool oc hoặc web console

Đến đây thì các bạn có thể tạo mới các ứng dụng cho mình với OpenShift rồi!

Add Comment