Thêm Trusted Certificate Authority vào CentOS

Khi làm việc với các network đòi hỏi security, nếu chúng ta request tới các trang sử dụng HTTPS, chúng ta thường sẽ gặp những vấn đề liên quan đến SSL certificate, ví dụ của mình như sau:

Thêm Trusted Certificate Authority vào CentOS

Để giải quyết lỗi này, việc chúng ta cần làm là sẽ download certificate cho trang web đó và lưu vào Trusted Certificate Authority của hệ điều hành.

Để làm được điều này, việc đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng một câu lệnh của OpenSSL để lưu certificate của trang web trước, cú pháp của câu lệnh này như sau:

Trong đó, HOST_NAME là doman name của trang web mà các bạn đang gặp vấn đề, FILE_NAME là tên của tập tin sau khi chúng ta lưu certificate.

Trong trường hợp của mình, mình sẽ chạy câu lệnh sau:

Sau khi đã lưu certificate xong, các bạn cần copy tập tin này vào thư mục /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ của CentOS rồi chạy câu lệnh sau để cập nhập Trusted Certificate Authority:

Của mình như sau:

Kết quả sau khi cập nhập certificate:

Thêm Trusted Certificate Authority vào CentOS

Add Comment