Thêm Trusted Certificate Authority vào CentOS

Khi làm việc với các network đòi hỏi security, nếu chúng ta request tới các trang sử dụng HTTPS, chúng ta thường sẽ gặp những vấn đề liên quan đến SSL certificate, ví dụ của mình như sau:

Để giải quyết lỗi này, việc… Read More