Huong Dan Java Logger – Phần 5 – Thêm giao diện cấu hình chính

Một Logger component thì ngoài phần message, log level và phần category (mình đã đưa phần category vào Global Configuration) cần phải có thì với Huong Dan Java Logger, mình sẽ thêm một phần nữa liên quan đến override các giá trị của Category và Correlation Id mà chúng ta đã cấu hình trong phần Global Configuration. Việc có override hay không sẽ là tuỳ chọn, do nhu cầu của người dùng. Giá trị của những ô này, mặc định sẽ là giá trị từ phần Global Configuration.

Đầu tiên, mình cần đổi lại tên phương thức được annotate với annotation @Processor và xoá argument hiện tại của phương thức này luôn.

Tên phương thức này sẽ là tên xuất hiện ở phần Operation của phần cấu hình chính của connector của chúng ta.

Huong Dan Java Logger - Phần 5 - Thêm giao diện cấu hình chính

Và giờ chúng ta có thể thêm các phần cấu hình như mình đã nói ở trên rồi:

Ở đây, mình đã thêm mới một class LoggingLevel để định nghĩa phần log level cho Huong Dan Java Logger.

Và class Text cũng được cập nhập thêm một số text mới:

Kết quả:

Huong Dan Java Logger - Phần 5 - Thêm giao diện cấu hình chính

Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành phần giao diện cho phần cấu hình chính của Huong Dan Java Logger rồi đó các bạn.

Add Comment