Huong Dan Java Logger – Phần 9 – Do logging

Việc log message ở logging level nào sẽ phụ thuộc vào cấu hình của người dùng khi họ sử dụng Huong Dan Java Logger và quan trọng hơn là logging level đó có được enable trong tập tin cấu hình của Logging Framework hay không? Do đó, chúng ta cần phải viết một phương thức mới để kiểm tra những điều kiện này.

Mình viết như sau:

Trong trường hợp không có logging level nào được set thì chúng ta cần hiển thị một warning message để báo cho người dùng biết.

Và giờ thì chúng ta có thể sử dụng phương thức mới này để log message ra rồi:

 

Add Comment