Huong Dan Java Logger – Phần 7 – Cho phép truy cập Correlation Id từ log message

Việc thêm Correlation Id vào log message sẽ giúp chúng ta có thể identify request nào đang gặp vấn đề trong trường hợp ứng dụng Mule ESB của chúng ta bị lỗi gì đó.

Mình sẽ sử dụng Mapped Diagnostic Context của Logging Framework để truyền thông tin của Correlation Id vào log message. Các bạn có thể tham khảo thêm về khái niệm Mapped Diagnostic Context ở đây.

Để làm được điều này, đầu tiên mình sẽ khai báo một biến hằng số trong class HuongDanJavaLoggerComponentConnector, đóng vai trò là key để truyền Correlation Id vào log message.

Sau đó, trong method Processor, mình sẽ put thông tin Correlation Id như sau:

 

Add Comment