Huong Dan Java Logger – Phần 8 – Lấy Message để log

Như Logger component mặc định của Mule ESB, Huong Dan Java Logger cũng sẽ hỗ trợ Mule Expression Language (MEL) cho phần message. Và nếu trong trường hợp, người dùng không cấu hình nội dung của phần message, mặc định Mule Message dưới dạng chuỗi sẽ được trả về.

Phương thức để build nội dung message cần log sẽ như sau:

Trong phương thức trên, mình có sử dụng một biến LOGGER để log lỗi trong quá trình lấy Mule Message dưới dạng chuỗi, biến LOGGER được khai báo như sau:

Và giờ, chúng ta đã có thể lấy message để log trong phần Processor:

 

Add Comment