Huong Dan Java Logger – Phần 2 – Thay đổi tên Logger và tên package

Sau khi đã tạo mới Anypoint Connector Project, có 2 việc đầu tiên mà mình muốn làm liền là thay đổi tên base package một xí (hiện tại tên base package quá dài: com.huongdanjava.huongdanjavaloggercomponent 🙂 ) và thay đổi tên của Huong Dan Java Logger từ HuongDanJavaLoggerComponent sang “Huong Dan Java Logger”.

Để thay đổi tên package, các bạn hãy click chuột phải vào tên package, chọn Refactor rồi chọn Rename. Mình sẽ đổi tên package thành com.huongdanjava.hdjlogger (nhớ chọn Rename subpackages nha các bạn):

Huong Dan Java Logger - Phần 2 - Thay đổi tên Logger và tên package

Kết quả:

Huong Dan Java Logger - Phần 2 - Thay đổi tên Logger và tên package

Tiếp theo, để đổi tên Logger component từ HuongDanJavaLoggerComponent thành Huong Dan Java Logger, các bạn hãy mở class HuongDanJavaLoggerComponentConnector, thay đổi giá trị của thuộc tính friendlyName trong annotation @Connector thành “Huong Dan Java Logger”. Nội dung của class HuongDanJavaLoggerComponentConnector lúc này sẽ như sau:

Lúc này, nếu các bạn install Logger component này vào Anypoint Studio bằng cách click chuột phải vào project, chọn Anypoint Connector rồi chọn Install or Update thì các bạn sẽ thấy trong Mule Palette, Logger component của chúng ta như sau:

Huong Dan Java Logger - Phần 2 - Thay đổi tên Logger và tên package

Add Comment